ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права грађана као двојних држављана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о двојном држављанству, члан 1. став 1. („Службени гласник Босне и Херцеговине- Међународни уговори“, број 10/11); Закон о држављанству Босне и Херцеговине, чл. 9-14 („Службени гласник Босне и Херцеговине“- службени пречишћени текст, број 22/16); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 11, 12, 15. и 28. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о административним таксама, члан 3. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 67/13); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17); Закон о административним таксама, члан 3. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 67/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Административна такса 100 КМ, уз напомену да чланови исте породице (супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до навршених 26 година живота) који истовремено подносе захтјев, плаћају једну таксу, те уз захтјев прилажу кућну листу. 562-099-0000-0556-87
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име подносиоца захтјева
Презиме подносиоца захтјева
Адреса- мјесто подносиоца захтјева
Улица и број подносиоца захтјева
Контакт телефон подносиоца захтјева
Име лица на које се захтјев односи
Презиме лица на које се захтјев односи
Рођено презиме лица на које се захтјев односи
Дан, мјесец и година рођења лица на које се захтјев односи
Мјесто, општина и држава рођења лица на које се захтјев односи
Садашње држављанство лица на које се захтјев односи
Име и презиме оца лица на које се захтјев односи
Име и презиме (рођено презиме) мајке лица на које се захтјев односи
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Матичне службе Републике Хрватске Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Надлежне матичне службе Републике Хрватске или Министарства унутрашњих Републике Хрватске Оригинал; Овјерена копија
Извод из МКВ Матичне службе Републике Хрватске Оригинал; Овјерена копија
Доказ о одобреном боравку у РС Служба за послове са странцима Оригинал; Овјерена копија
Доказ о неосуђивaњу Министарство правосуђа Оригинал; Овјерена копија
Доказ о невођењу кривичног поступка Надлежни орган земље поријекла Хрватске и судови БиХ Оригинал; Овјерена копија
Доказ о обезбијеђеном извору прихода Странка Оригинал; Овјерена копија
Доказ о измирењу пореских обавеза из земље поријекла и БиХ Пореска управа Оригинал; Овјерена копија
Овјерена изјава о прихватању правног поретка БиХ и РС Странка Оригинал
Доказ о уплаћеној републичкој такси и такси на захтјев Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивања надлежном министарству 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешење издаје Министарство управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, односно до промјене статуса грађанина.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац