ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-518
E-mail:opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права грађана, стицање држављанства прирођењем, олакшањем при рођењу, као и стицање држављанства за малољетну дјецу, те поновно стицање држављанства за апатриде.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о држављанству Босне и Херцеговине, члан 9 -13 („Службени гласник БиХ“,- службени пречишћени текст, број 22/16); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 11, 12, 15, 16. и 28. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о административним таксама, члан 3, тарифни број 67. („Службени гласник Републик Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 67/13); Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање држављанства РС прирођењем и олакшаним прирођењем („Службени гласник Републике Српске“, број 86/14); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Административна такса 100 КМ, уз напомену да чланови исте породице (супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до навршених 26 година живота) који истовремено подносе захтјев, плаћају једну таксу, те уз захтјев прилажу кућну листу 562-099-0000-0556-87
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име подносиоца захтјева
Презиме подносиоца захтјева
Адреса- мјесто подносиоца захтјева
Улица и број подносиоца захтјева
Контакт телефон подносиоца захтјева
Име лица на које се захтјев односи
Презиме лица на које се захтјев односи
Рођено презиме лица на које се захтјев односи
Дан, мјесец и година рођења лица на које се захтјев односи
Мјесто, општина и држава рођења лица на које се захтјев односи
Садашње држављанство лица на које се захтјев односи
Име и презиме оца лица на које се захтјев односи
Име и презиме (рођено презиме) мајке лица на које се захтјев односи
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Надлежни органи који воде евиденцију о рођењу странца Оригинал; Овјерена копија
Извод из МКВ за лица у браку Надлежна институција која води евиденцију о браку Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Надлежни орган државе из које странац долази и који издаје доказ о држављанству, односно путну исправу Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о одобреном боравку у Републици Српској Министарство безбједности, Служба за послове са странцима, Теренски центар Бања Лука Оригинал; Овјерена копија
Доказ о познавању језика и писма једног од конститутивних народа РС (држављани Србије, Хрватске и Црне Горе не прибављају овај доказ) Образовне установе Оригинал; Овјерена копија
Доказ о невођењу кривичног поступка Надлежни орган из земље поријекла странца и судови Босне и Херцеговине Оригинал; Овјерена копија
Доказ о обезбијеђеном извору прихода који омогућава егзистенцију (потврде о радном односу, висини плате или др. стални извори прихода) Послодавац, односно институција која води евиденцију о приходима Оригинал; Овјерена копија
Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ) Надлежни порески или други надлежни орган у земљи поријекла странца и у БиХ (Пореска управа) Оригинал; Овјерена копија
Овјерена изјава о прихватању правног поретка БиХ и РС Лице, односно подносилац захтјева Оригинал; Овјерена копија
Доказ о неосуђивању Надлежна институција из земље поријекла странца Оригинал; Овјерена копија
Доказ о уплаћеној републичкој такси и такси на захтјев Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивања надлежном министарству 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешење издаје Министарство управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, односно до промјене статуса грађанина
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац